Skip to main content

1. Wprowadzenie
1.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzeda?y (dalej zwane „Ogólnymi warunkami”) dotycz? kupowania produktów na odleg?o?? przez Internet za po?rednictwem witryny www.kikocosmetics.pl (dalej zwanej „Witryn? internetow?”).

1.2 W?a?cicielem i zarz?dc? witryny jest KIKO S.p.A. z siedzib? w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, W?ochy, a sprzedawc? produktów za po?rednictwem witryny jest KIKO POLSKA SP. Z O.O, spó?ka zarejestrowana w Polsce z siedzib? przy ul. Ska?ecznej 2, 31-065 w Krakowie (NIP: 6762480349, REGON: 123226 97300000, S?d Rejonowy dla Krakowa-?ródmie?cia, KRS: 0000528277, Kapita? zak?adowy: 5000 z?) (dalej zwana „KIKO”).

1.3 Z naszym Centrum Obs?ugi Klienta mo?na si? kontaktowa? za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem [customercare-pl@kikocosmetics.com]. Osoby chc?ce skontaktowa? si? telefonicznie z naszym Centrum Obs?ugi Klienta (czynnym od poniedzia?ku do soboty w godzinach od 9:00 do 19:00) mog? poda? swój numer telefonu w formularzu na stronie www.kikocosmetics.pl a pracownik Centrum oddzwoni w celu omówienia zapytania.

1.4 Aby dokona? zakupu w Witrynie internetowej, nale?y:
(a) posiada? ??cze internetowe;
(b) u?ywa? przegl?darki internetowej, w tym w szczególno?ci przegl?darki Internet Explorer 8 lub nowszej, Mozilla Firefox 6 lub nowszej, Google Chrome;
(c) posiada? przegl?dark? obs?uguj?c? pliki cookies.

2. Akceptacja Ogólnych warunków sprzeda?y
2.1 Wszystkie zakupy produktów dokonane za po?rednictwem Witryny internetowej (dalej zwane „Umowami kupna”) przez u?ytkowników posiadaj?cych dost?p do Witryny internetowej (dalej zwanych „Klientami”) podlegaj? niniejszym Ogólnym warunkom. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, Klient jest zobowi?zany do dok?adnego przeczytania niniejszych Ogólnych warunków. Zawieraj?c Umow? kupna, Klient automatycznie akceptuje wspomniane warunki i zobowi?zuje si? do ich przestrzegania.

2.2 KIKO mo?e wprowadzi? zmiany do Ogólnych warunków w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Ogólne warunki opublikowane w Witrynie internetowej w momencie dokonywania zakupu przez Klienta b?d? obowi?zywa? w odniesieniu do ka?dej poszczególnej Umowy kupna. Ogólne warunki s? publikowane wy??cznie w j?zyku polskim.

3. Produkty
3.1 Sklep internetowy dost?pny w Witrynie internetowej ma w ofercie tylko i wy??cznie kosmetyki, produkty do piel?gnacji cia?a, produkty i akcesoria do makija?u marki KIKO (dalej zwane „Produktami”).

3.2 Wszystkie Produkty sprzedawane w Witrynie internetowej s? szczegó?owo opisane i zilustrowane zdj?ciami w odpowiednich cz??ciach, sklasyfikowanych wed?ug kategorii produktów.

3.3 W przypadku ró?nic pomi?dzy zdj?ciem a pisemn? specyfikacj? produktu, nadrz?dna b?dzie zawsze specyfikacja pisemna.

3.4 Wizualna prezentacja produktów w Witrynie internetowej, o ile jest dost?pna, stanowi wy??cznie prezentacj? pogl?dow? i zwykle ma posta? zdj?cia samych Produktów, a jej wy??cznym zamiarem jest zaprezentowanie ich w celu sprzeda?y; KIKO w ?aden sposób nie gwarantuje i nie zobowi?zuje si?, ?e zdj?cie w Witrynie internetowej jest idealnym odzwierciedleniem Produktu, dotyczy to zw?aszcza faktycznych wymiarów lub kolorów Produktów lub ich opakowania.

4. Procedura kupna
4.1 Klient mo?e kupowa? Produkty z e-katalogu KIKO, które zosta?y szczegó?owo zaprezentowane w Witrynie internetowej w cz??ciach odpowiadaj?cych danej kategorii produktów, zgodnie z opisem w odpowiednich specyfikacjach produktu zamieszczonych w Witrynie internetowej, post?puj?c zgodnie z procedur? opisan? w niniejszym punkcie. Obowi?zuje minimalna warto?? zamówienia wynosz?ca 65 z? (po odj?ciu rabatów).

4.2 Aby kupi? Produkty, Klient musi wype?ni? i odes?a? KIKO elektroniczny formularz zamówienia dost?pny w Witrynie internetowej, post?puj?c zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na formularzu. Wszystkie cz??ci formularza musz? zosta? prawid?owo wype?nione.

4.3 Klient musi po pierwsze doda? wybrane Produkty do „Koszyka”, przejrze? „Koszyk” i po upewnieniu si?, ?e jego zawarto?? jest zgodna z zamierzeniem, klikn?? przycisk „Do kasy”. Po wpisaniu danych osobowych, w tym adresu rozliczeniowego, adresu do wysy?ki i informacji dotycz?cych sposobu p?atno?ci, wybraniu firmy kurierskiej oraz zweryfikowaniu i zaakceptowaniu kwoty nale?nej za przesy?k?, Klient mo?e z?o?y? zmówienie. Nale?y zwróci? uwag?, ?e Klient otrzyma w procesie zamawiania mo?liwo?? wyboru metody p?atno?ci – wi?cej informacji na ten temat znajduje si? w punkcie 7.3 poni?ej. Dok?adny przebieg procesu sk?adania zamówienia mo?e by? ró?ny w zale?no?ci od wybranej metody p?atno?ci.

4.4 Je?li Klient b?dzie chcia? zmieni? swoje planowane zamówienie lub niektóre dane w nim zawarte, b?dzie musia? post?powa? zgodnie ze specjaln? procedur? opisan? w Witrynie internetowej. Mówi?c konkretnie, Klient b?dzie móg? zmieni? liczb? kupowanych Produktów dodaj?c lub odejmuj?c jeden lub wi?cej Produktów z Koszyka.

4.5 Kiedy dzia?ania opisane w punkcie 4.3 zostan? zrealizowane, Klientowi zostanie wy?wietlone okienko zawieraj?ce podsumowanie planowanego zamówienia, w tym koszty wysy?ki, i b?dzie on móg? wys?a? zamówienie klikaj?c przycisk „POTWIERD? ZAMÓWIENIE Z OBOWI?ZKIEM ZAP?ATY”.

4.6 Klienci mog? rejestrowa? si? w Witrynie internetowej wype?niaj?c formularz rejestracyjny dost?pny w Witrynie internetowej https://account.kikocosmetics.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.kikocosmetics.pl%2Fj_spring_cas_security_check&X-PERCASSI-COUNTRY=pl. Zarejestrowanie si? w Witrynie internetowej umo?liwia Klientom sprawdzanie statusu swoich zamówień pod warunkiem, ?e sk?adali zamówienia po zalogowaniu si? na swoim koncie oraz umo?liwia korzystanie z rabatów i promocji.

4a. 

KIKO informuje Klienta, ?e minimalna warto?? (zwana dalej „kwot? minimaln?”) sk?adanych zamówień i Umów kupna zawieranych za po?rednictwem Witryny internetowej wynosi 65 PLN i nie obejmuje kosztów przesy?ki ani ewentualnych zni?ek lub promocji. W zwi?zku z powy?szym w przypadku z?o?enia zamówienia na kwot? ni?sz? od kwoty minimalnej, bez uwzgl?dniania kosztów przesy?ki i ewentualnych zni?ek lub promocji, Klient nie otrzymuje potwierdzenia zamówienia (o którym mowa w art. 5.2) i Umow? kupna uznaje si? za niezawart?

5. Zawarcie umowy
5.1 Publikacja Produktów w Witrynie internetowej stanowi zaproszenie dla Klienta do z?o?enia oferty kupna. Zamówienie wys?ane przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza, ?e Klient zapozna? si? z Ogólnymi warunkami i akceptuje je.

5.2 Ka?da Umowa kupna zawarta wst?pnie mi?dzy KIKO i klientem zostanie ostatecznie zawarta w momencie wys?ania przez KIKO potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta. W wiadomo?ci zawieraj?cej potwierdzenie zamówienia zostanie przes?any „Numer zamówienia”, który nale?y podawa? w ca?ej pó?niejszej korespondencji z KIKO. Wiadomo?? ta b?dzie zawiera?a, oprócz informacji wymaganych na mocy przepisów prawa, zestawienie wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta, który zobowi?zuje si? zweryfikowa? ich prawid?owo?? i niezw?ocznie poinformowa? o ewentualnej konieczno?ci wprowadzenia poprawek. Wszystkie dodatkowe koszty wynikaj?ce z podania b??dnych informacji, o ile b??dy te nie zosta?y natychmiast zg?oszone, b?d? ponoszone w ca?o?ci przez Klienta.

5.3 Klienci mog? przegl?da? wszystkie swoje zamówienia w Witrynie internetowej w swojej Strefie zastrze?onej, o ile z?o?yli zamówienie po zalogowaniu si? na swoje konto, lub uzyska? odpowiednie dane kontaktuj?c si? z Centrum Obs?ugi Klienta KIKO bezpo?rednio po z?o?eniu zamówienia. Klienci mog? uzyska? dost?p do swojej Strefy zastrze?onej https://account.kikocosmetics.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.kikocosmetics.pl%2Fj_spring_cas_security_check&X-PERCASSI-COUNTRY=pl. Z Centrum Obs?ugi Klienta KIKO mo?na si? skontaktowa? w sposób opisany w punkcie 1.3 powy?ej.
Czasami niektóre oferowane Produkty mog? by? niedost?pne i w takim przypadku, je?li Produkty wybrane przez Klienta b?d? niedost?pne, KIKO poinformuje o tym Klienta w wiadomo?ci elektronicznej, zamówienie na niedost?pne produkty zostanie anulowane i je?li Klient dokona? ju? p?atno?ci, otrzyma zwrot pe?nej kwoty wp?aconej w zwi?zku z zamówieniem tych Produktów. Wszystkie dost?pne Produkty uwzgl?dnione w tym samym zamówieniu zostan? wys?ane do Klienta i zostanie pobrana za nie normalna op?ata.

5.4 KIKO ma prawo wedle w?asnego uznania zaakceptowa? lub odrzuci? ka?de zamówienie wys?ane przez Klienta, a Klient nie ma prawa do wnoszenia jakichkolwiek skarg i nie przys?uguj? mu w tym zakresie ?adne prawa, nawet prawo do odszkodowania w zwi?zku z niezaakceptowaniem zamówienia przez KIKO.

5.5 W szczególno?ci KIKO zastrzega sobie prawo do odrzucenia i anulowania zamówień, które nie daj? wystarczaj?cej gwarancji uzyskania zap?aty lub je?li – nawet po sprawdzeniu w sieci zarz?dzaj?cej p?atno?ciami kart? kredytow? –zostan? odkryte nieprawid?owo?ci w transakcji lub w metodach p?atno?ci zastosowanych przez Klienta.

5.6 Klient ma mo?liwo?? zweryfikowania w dowolnym momencie tre?ci zawartej przez siebie Umowy kupna odwiedzaj?c swoj? Stref? zastrze?on? w Witrynie internetowej pod warunkiem, ?e sk?ada? zamówienie po zalogowaniu si? na swoje konto lub kontaktuj?c si? z Centrum Obs?ugi Klienta KIKO w jeden ze sposobów opisanych w punkcie 1.3 powy?ej. Informacje te b?d? dost?pne przez okres 12 miesi?cy od daty dostawy Produktów.

6. Ceny Produktów
Ceny wszystkich Produktów s? wyra?nie podane w Witrynie internetowej i zawieraj? podatek VAT. Koszty przesy?ki s? wy?wietlane w momencie zamawiania. Koszt ka?dej przesy?ki mo?e by? inny w zale?no?ci od wybranych metod p?atno?ci i rodzajów przesy?ki, jak równie? od miejsca przeznaczenia i ca?kowitej kwoty zamówienia.

7. Warunki p?atno?ci i faktury
7.1 KIKO wystawi faktur? za zakupione Produkty w momencie wydania tych Produktów firmie kurierskiej do wysy?ki i wy?le j? do Klienta w wiadomo?ci elektronicznej. Przy wystawianiu faktury KIKO polega na danych dostarczonych przez Klienta. Po wystawieniu faktury nie b?dzie mo?liwo?ci wprowadzenia jakichkolwiek zmian do tych danych.

7.2 Jak opisano bardziej szczegó?owo w odpowiednich cz??ciach, tylko p?atno?ci kart? kredytow? lub przez PayPal wymagaj? autoryzacji w momencie z?o?enia zamówienia przez Klienta, czyli zablokowania kwoty bez jej faktycznego pobrania. Kwota nale?no?ci zostanie faktycznie pobrana od Klienta dopiero w momencie przekazania Produktów firmie kurierskiej realizuj?cej dostaw?. W tym samym momencie KIKO wystawia równie? faktur? za zamówienie.

7.3 Za zamówione Produkty mo?na p?aci? kart? kredytow?, przez PayPal lub, o ile jest dost?pna, Kart? upominkow? w sposób opisany poni?ej:

Internetowe karty kredytowe
Akceptowane s? nast?puj?ce karty kredytowe: Visa, Mastercard, American Express.
Wszystkie informacje s? przekazywane w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protoko?u SSL (Warstwa Bezpiecznych Gniazdek [Secure Socket Layer]).
Kwota p?atno?ci za zamówienie nie jest pobierana z karty od razu, ale dopiero w kolejnej fazie i jest pobierana tylko do warto?ci potwierdzonej przez Klienta.
Kiedy zamówienie zostanie zarejestrowane w Witrynie internetowej KIKO, zostanie wys?ane ??danie autoryzacji p?atno?ci wskazanej sumy (cz?sto bank, który wyda? kart?, wysy?a w tym momencie do Klienta wiadomo?? tekstow? lub elektroniczn?).
Autoryzacja nie oznacza, ?e pieni?dze zosta?y pobrane – oznacza jedynie, ?e odpowiednia kwota zosta?a „zablokowana”.
Nale?na kwota zostanie faktycznie pobrana w momencie przekazania zamówienia firmie kurierskiej, firmie spedycyjnej lub innemu podmiotowi upowa?nionemu przez KIKO do zrealizowania dostawy.
Gwarantuje to, ?e kwota p?atno?ci za zamówienie zostanie pobrana z karty kredytowej dopiero w momencie faktycznego wys?ania Produktów i tylko do warto?ci Produktów faktycznie wys?anych.

PayPal
PayPal, spó?ka nale??ca do grupy eBay, oferuje szybki i bezpieczny system p?atno?ci.
Po z?o?eniu zamówienia i wybraniu PayPal jako metody p?atno?ci kupuj?cy zostanie przekierowany do witryny internetowej PayPal, gdzie mo?e uzyska? dost?p do swojego konta wprowadzaj?c swój adres e-mail i has?o.
Po zarejestrowaniu mo?na b?dzie dokonywa? p?atno?ci przez PayPal bez konieczno?ci ponownego wprowadzania informacji przy okazji kolejnych zakupów.
PayPal wy?le wiadomo?? elektroniczn? z potwierdzeniem dla ka?dej transakcji zrealizowanej z wykorzystaniem tej metody p?atno?ci.
Nale?y zwróci? uwag?, ?e kwota za zamówienie zostanie pobrana z konta PayPal w momencie przekazania zamówienia firmie kurierskiej. Kiedy zamówienie zostanie zarejestrowane w Witrynie internetowej, zostanie wys?ane ??danie autoryzacji p?atno?ci w celu potwierdzenia, ?e na koncie PayPal Klienta znajduje si? odpowiednia kwota, ale nie zostan? faktycznie pobrane ?adne pieni?dze.
Je?li zamówienie zostanie anulowane, kwota zostanie zwrócona na konto PayPal Klienta.

Karty upominkowe
Karty Upominkowe KIKO to przedp?acone karty dla klientów detalicznych, które mog? zosta? wykorzystane do p?atno?ci za zakupy w Witrynie internetowej. Karty upominkowe maj? posta? cyfrow? i mo?na je kupi? i wykorzystywa? wy??cznie w sieci.
Kart? upominkow? mo?na do?adowa? (wielokrotno?ci? kwoty 1 z?), przy czym minimaln? kwot? do?adowania karty jest 75 z?, a maksymalna kwota wynosi 999 z? . Karty nie mog? by? ponownie do?adowywane.
Aby kupi? Produkty korzystaj?c z Karty upominkowej wystarczy w procesie dokonywania zakupu wybra? „Kart? upominkow?” jako metod? p?atno?ci i wprowadzi? 16-cyfrowy numer (znajduj?cy si? pod kodem kreskowym) oraz 5-cyfrowy kod zabezpieczaj?cy. Wi?cej informacji na temat Kart Upominkowych KIKO znajduje si? w cz??ci Najcz??ciej zadawane pytania (FAQ) w Witrynie internetowej http://www.kikocosmetics.pl/kiko-rewards/najczesciej-zadawane-pytania.html

8. Metody dostawy i op?aty
8.1 KIKO zobowi?zuje si? dostarczy? Produkty bez nieuzasadnionej zw?oki i w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zawarcia Umowy kupna. Produkty s? dostarczane za po?rednictwem firmy kurierskiej, a terminy dostawy mog? by? ró?ne w zale?no?ci od miejsca przeznaczenia. Daty dostawy podawane w momencie sk?adania zamówienia s? zawsze przybli?one.

8.2. Zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia (UE) 2018/302 klienci, którzy s? obywatelami Unii Europejskiej, ale nie mieszkaj? na terytorium W?och, równie? b?d? mogli nabywa? Produkty na w?oskiej stronie internetowej KIKO. Zatem klient (w?oski i/lub zamieszka?y w jednym z państw cz?onkowskich Unii Europejskiej) oznajmia, ?e jest ?wiadomy faktu, i w pe?ni go akceptuje, ?e KIKO dostarcza Produkty wy??cznie na terenie kraju (W?ochy), na adres wskazany przez Klienta i/lub do punktów odbioru, o których mowa w art. 8.4 bis poni?ej (obecnych na terytorium W?och), a dostawa odbywa si? bez umawiania terminu.

8.3 KIKO nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci wobec Klienta z tytu?u jakichkolwiek opó?nień w realizacji zamówień lub dostawie Produktów wymienionych w Umowie kupna, je?li opó?nienia te nast?pi?y z przyczyn niezale?nych od KIKO.

8.4 Zamówione Produkty zostan? wys?ane na adres korespondencyjny podany przez Klienta. Kiedy KIKO przeka?e Produkty firmie kurierskiej, Klient otrzyma wiadomo?? elektroniczn? potwierdzaj?c? wys?anie Produktów.

8.5 Warunki dostawy ró?ni? si? w zale?no?ci od tego, czy w procesie zamawiania wybrana zosta?a „Dostawa Zwyk?a” czy „Dostawa Ekspresowa” – szczegó?owe informacje na ten temat znajduj? si? www.kikocosmetics.pl. Dostawy s? realizowane od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach pracy, z wyj?tkiem ?wi?t państwowych, zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej wybranej przez Klienta. Dostaw? uznaje si? za zrealizowan? kiedy Produkty zostan? udost?pnione Klientowi do odbioru pod adresem wskazanym na formularzu zamówienia. W przypadku „Dostawy Zwyk?ej”, je?li Produkty nie mog? zosta? dostarczone z powodu nieobecno?ci adresata pod wskazanym adresem, pracownik poczty pozostawi awizo, a zamówienie b?dzie mo?na odebra? w urz?dzie pocztowym w terminie oko?o 10 (dziesi?ciu) dni roboczych. Po up?yni?ciu tego czasu produkty zostan? zwrócone KIKO. W przypadku „Dostawy Ekspresowej”, je?li Produkty nie mog? zosta? dostarczone z powodu nieobecno?ci adresata pod wskazanym adresem, kurier b?dzie próbowa? skontaktowa? si? z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy. Je?li nie uda si? nawi?za? kontaktu, kurier spróbuje dostarczy? przesy?k? ponownie i je?li oka?e si? to niemo?liwe z powodu nieobecno?ci adresata, kurier podejmie ponown? prób? skontaktowania si? z Klientem i umówienia kolejnego terminu dostawy. Je?li kurier nie b?dzie w stanie nawi?za? kontaktu z Klientem w ci?gu 5 (pi?ciu) dni roboczych lub w wypadku dalszego braku mo?liwo?ci dostarczenia przesy?ki z powodu nieobecno?ci adresata, zamówione Produkty zostan? zwrócone KIKO. Po up?ywie 30 (trzydziestu) dni od daty, kiedy Produkty obj?te zamówieniem zosta?y zwrócone KIKO z powodu braku mo?liwo?ci zrealizowania dostawy, Umowa kupna zostanie rozwi?zana, a zamówienie anulowane. KIKO nast?pnie zwróci kwot? wp?acon? przez Klienta po odj?ciu kosztów poniesionych z tytu?u zwrotu przesy?ki i z tytu?u jej magazynowania w pomieszczeniach firmy kurierskiej realizuj?cej dostaw?. Koszty te nie zostan? odj?te od zap?aconej kwoty, je?li dostawa nie zosta?a zrealizowana z przyczyn niezale?nych od Klienta.

8.6 O rozwi?zaniu Umowy kupna i wysoko?ci zwracanej kwoty poinformujemy za po?rednictwem poczty elektronicznej. Kwota zostanie zwrócona w sposób identyczny z metod? p?atno?ci wybran? przez Klienta w momencie zakupu. Je?li przed up?ywem 30 dni Klient ponownie poprosi o dostarczenie zamówionych Produktów, KIKO wy?le zamówienie ponownie po obci??eniu Klienta kosztami nowej wysy?ki, a tak?e kosztami zwrotu Produktów do KIKO oraz kosztami ich przechowywania. Klient nie zostanie obci??ony tymi kosztami, je?li dostawa nie zosta?a zrealizowana z przyczyn niezale?nych od Klienta.

8.7 W momencie dostarczenia Produktów przez kuriera wynaj?tego przez KIKO, Klient ma obowi?zek uwa?nie sprawdzi?, czy:
(a) naklejka zabezpieczaj?ca jest nietkni?ta, a opakowanie nie zosta?o uszkodzone ani nie nosi ?ladów próby otwarcia; oraz
(b) liczba dostarczonych przedmiotów odpowiada liczbie podanej w dokumentach wysy?kowych.

8.8 Klient musi niezw?ocznie zg?osi? uszkodzenie naklejki zabezpieczaj?cej, opakowania lub Produktów, b?d? niew?a?ciw? liczb? paczek/przedmiotów, kontaktuj?c si? z Centrum Obs?ugi Klienta KIKO w jeden ze sposobów okre?lonych powy?ej w punkcie 1.3, wskazuj?c zamówienie, którego dotycz? te problemy.
8.9 W razie wyst?pienia zdarzeń, na które ?adna ze stron nie ma wp?ywu w uzasadnionym zakresie, w tym w szczególno?ci niedost?pno?ci ?rodków transportu lub nieprzewidzianych b?d? nieuniknionych zdarzeń (np. kl?ski ?ywio?owe, ekstremalne zjawiska pogodowe, spory pracownicze), które spowoduj? opó?nienie dostawy, utrudni? j?, uniemo?liwi? lub spowoduj? znaczny wzrost ponoszonych przez KIKO kosztów dostawy, KIKO ma prawo podzieli?, wys?a? ponownie lub anulowa? zamówienie w ca?o?ci lub w cz??ci, b?d? te? odst?pi? od Umowy kupna. W takich przypadkach KIKO musi niezw?ocznie powiadomi? Klienta o swojej decyzji wysy?aj?c wiadomo?? elektroniczn? na adres podany przez Klienta; Klient ma prawo uzyska? zwrot wy??cznie kwoty ju? zap?aconej i nie mo?e wnie?? ?adnych roszczeń przeciwko KIKO z jakiegokolwiek powodu.

9. Kupony rabatowe – promocje
9.1 Wszelkie kupony rabatowe i kody promocyjne Klient mo?e wykorzysta? w momencie wype?niania przez formularza zamówienia. System automatycznie zmieni ca?kowity koszt zamówienia, pomniejszaj?c go stosownie do wysoko?ci rabatu lub zni?ki.

9.2 Kupony mo?na ??czy? z innymi promocjami tylko, je?li wyra?nie wskazano tak? mo?liwo??.

10. Prawo do odst?pienia i jego skutki
10.1 Klient ma prawo odst?pi? od Umowy kupna wedle w?asnego uznania i bez podawania powodu w ci?gu 14 dni („okres odst?pienia”) w sposób opisany w punkcie 10.

10.2 Okres odst?pienia kończy si?: (i) 14 dni po otrzymaniu Produktów przez Klienta lub podmiot zewn?trzny – z wy??czeniem firmy kurierskiej, jej pracowników oraz podwykonawców – lub (ii) w przypadku Umowy kupna dotycz?cej wielu Produktów stanowi?cych jedno zamówienie, ale dostarczanych osobno, 14 dni po otrzymaniu ostatniego przedmiotu przez Klienta lub podmiot zewn?trzny – z wy??czeniem firmy kurierskiej, jej pracowników oraz podwykonawców.

10.3 Aby skorzysta? z prawa do odst?pienia, Klient musi poinformowa? KIKO o swojej decyzji odst?pienia od Umowy kupna sk?adaj?c jednoznaczne o?wiadczenie (np. wysy?aj?c pismo poczt?, faksem lub poczt? elektroniczn?). Cho? nie ma takiego obowi?zku, mo?na do tego wykorzysta? wzór formularza odst?pienia dost?pny pod adresem: Cancellation Form. KIKO bezzw?ocznie powiadomi Klienta, ?e uznaje powiadomienie o odst?pieniu.

10.4 Aby skorzysta? z okresu odst?pienia, Klient musi wys?a? informacj? o odst?pieniu przed up?ywem tego okresu.

10.5 Je?li Klient odst?pi od Umowy kupna, wszystkie wp?aty na rzecz KIKO zostan? zwrócone, wliczaj?c w to koszty dostawy (z wy??czeniem dodatkowych kosztów zwi?zanych z wybraniem przez Klienta sposobu dostawy innego ni? najtańszy z dost?pnych, tj. „sposobu standardowego”), bez zb?dnej zw?oki i nie pó?niej ni? 14 dni od daty otrzymania przez KIKO informacji o decyzji Klienta o odst?pieniu od Umowy Kupna. KIKO mo?e wstrzyma? zwrot kosztów do momentu otrzymania zwrotu Produktów lub, je?li nast?pi to wcze?niej, do dnia przedstawienia przez Klienta dowodu potwierdzaj?cego ich zwrot. Kwota zostanie zwrócona w ten sam sposób, który zosta? wybrany przez Klienta jako metoda p?atno?ci w momencie zakupu Produktów, chyba ?e wyra?nie ustalono inaczej. Klient w ?adnym przypadku nie poniesie ?adnych kosztów za wyj?tkiem tych opisanych poni?ej w punkcie 10.6.

10.6 Klient musi odes?a? Produkty lub dostarczy? je KIKO S.p.A. do r?k CEVA Logistic, SP 122 della Francesca Km 7, 24040, Pognano (BG), W?ochy, bez zb?dnej zw?oki i w ci?gu 14 dni od daty skorzystania z prawa do odst?pienia. Termin uwa?a si? za dotrzymany, je?li Klient wy?le Produkty przed up?ywem 14 dni. Bezpo?redni koszt zwrotu Produktów ponosi Klient. Je?li Produkty b?d? nosi?y ?lady wykraczaj?ce poza ?lady normalnego u?ytkowania, przek?adaj?ce si? na zmniejszenie ich warto?ci, zwrócona kwota zostanie stosownie pomniejszona. Ze zwracanymi Produktami nale?y uprzednio obchodzi? si? wy??cznie w sposób konieczny do ustalenia ich rodzaju, w?a?ciwo?ci i funkcji.

10.7 Klient nie mo?e skorzysta? z prawa do odst?pienia w przypadku przedmiotów szczelnie zapakowanych z przyczyn higienicznych lub zwi?zanych z ochron? zdrowia, które zosta?y rozpakowane po dostarczeniu.

11. Niezgodno?? produktów i produkty wadliwe
11.1 Produkty oferowane w Witrynie internetowej s? zgodne z aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami polskimi i unijnymi. KIKO ma prawny obowi?zek dostarcza? Produkty zgodne z Umow? kupna. Konsumentom przys?uguj? pewne prawa dotycz?ce Produktów wadliwych lub niezgodnych z opisem, na które niniejsze Warunki sprzeda?y nie maj? wp?ywu. Porady na temat przys?uguj?cych praw mo?na otrzyma? od miejskiego lub rejonowego rzecznika praw konsumenta lub od organizacji konsumenckich (np. Polskiej Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).

11.2 Z zastrze?eniem postanowień punktów 3.3 i 3.4 podanych powy?ej, je?li zakupione Produkty nie odpowiadaj? opisowi zamieszczonemu w Witrynie internetowej lub s? wadliwe b?d? uszkodzone, Klient powinien skontaktowa? si? z Centrum Obs?ugi Klienta w jeden ze sposobów opisanych powy?ej w punkcie 1.3.

11.3 Nast?pnie pracownik KIKO poinformuje Klienta o sposobach zwrotu poniesionych kosztów, okre?lonych w punktach 11.2 i 11.3; Klient mo?e wybra? dowolny z nich wedle w?asnego uznania.

12. Przetwarzanie danych osobowych
KIKO przetwarza dane na temat Klientów zgodnie z postanowieniami obowi?zuj?cych przepisów dotycz?cych ochrony danych, zgodnie z zasadami zawartymi w specjalnej cz??ci Witryny internetowej zatytu?owanej „Informacja dotycz?ca poufno?ci” (patrz http://www.kikocosmetics.pl/bezpieczne-zakupy/polityka-prywatnosci.html).

13. Korespondencja i roszczenia
Wszelka korespondencja i roszczenia kierowane przez Klientów do KIKO w zwi?zku z Umowami kupna mog? by? przekazywane metodami opisanymi powy?ej w punkcie 1.3. 

14. Prawa w?asno?ci intelektualnej
Wszystkie znaki handlowe (zastrze?one i nie), a tak?e wszelka w?asno?? intelektualna, znaki szczególne i nazwy, obrazy, fotografie, teksty lub grafiki i w uj?ciu bardziej ogólnym wszelkie inne warto?ci niematerialne chronione mi?dzynarodowymi przepisami prawa lub konwencjami dotycz?cymi praw w?asno?ci intelektualnej i w?asno?ci przemys?owej powielone w Witrynie internetowej pozostaj? wy??czn? w?asno?ci? KIKO lub jej cedentów; uzyskuj?c dost?p do Witryny internetowej lub zawieraj?c Umow? kupna Klient nie otrzymuje ?adnych praw do wymienionych powy?ej elementów. Wykorzystywanie tych elementów, równie? jedynie w cz??ci, bez wcze?niejszego pisemnego pozwolenia od KIKO jest zabronione. KIKO zastrzega sobie wszystkie stosowne prawa.

15. Obowi?zuj?ce przepisy i w?a?ciwo?? miejscowa
15.1 Niniejsze Ogólne warunki, a tak?e wszelkie inne umowy zawarte z Klientem, podlegaj? przepisom polskiego prawa.

15.2 Wy??cznymi s?dami w?a?ciwymi dla jakichkolwiek kwestii spornych wynikaj?cych z lub zwi?zanych z interpretacj?, realizacj?, wa?no?ci? lub skuteczno?ci? tych Ogólnych warunków oraz wszelkich innych umów zawieranych z Klientami b?d? s?dy polskie..

15.3  Spory zaistnia?e mi?dzy Klientem oraz KIKO mog? by? rozstrzygane na drodze pozas?dowej. Klient mo?e, mi?dzy innymi, skierowa? spór do rozstrzygni?cia przez jeden ze Sta?ych Konsumenckich S?dów Polubownych dzia?aj?cych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub wszcz?? post?powanie mediacyjne. Aby wszcz?? post?powanie, nale?y z?o?y? do w?a?ciwego terytorialnie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediacj? lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Sta?y Konsumencki S?d Polubowny. Zarówno Klient, jak i KIKO musz? wyrazi? zgod? na skorzystanie z ka?dej metody alternatywnego rozstrzygania sporów.

16. Ka?dy klient mo?e zamówi? maksymalnie 25 sztuk danego produktu a warto?? zamówienia nie mo?e przekroczy? 3000 Euro (400 euro - przy zamówieniach realizowanych z odbiorem za pobraniem).

Produkty, us?ugi oraz towary i us?ugi promocyjne sprzedawane na stronie KIKO Cosmetics przeznaczone s? wy??cznie na sprzeda? dla konsumentów, do ich osobistego u?ytku.

Sprzeda? lub odsprzeda? produktów, us?ug oraz towarów i us?ug promocyjnych nabytych przez stron? KIKO Cosmetics mo?e narusza? prawa w?asno?ci intelektualnej KIKO, dobra osobiste KIKO lub przepisy prawa reguluj?ce dystrybucj? kosmetyków, o ile takie maj? zastosowanie. KIKO mo?e skorzysta? z przys?uguj?cych ?rodków prawnych wobec ka?dej sprzeda?y lub odsprzeda?y produktów, us?ug oraz towarów i us?ug promocyjnych nabytych przez stron? KIKO Cosmetics w szczególno?ci w sytuacji, która wskazuje na to, ?e klient naby? produkty, us?ugi lub towary i us?ugi promocyjne w celu ich dalszej sprzeda?y lub odsprzeda?y a nie jako konsument, do swojego osobistego u?ytku.

KIKO Cosmetics zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub anulowania zamówienia towarów lub us?ug w przypadku podejrzenia, ?e klient narusza okre?lone w niniejszym dokumencie warunki sprzeda?y.

17. REGULAMIN SPRZEDA?Y SPERSONALIZOWANYCH GRAWEROWANYCH PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.KIKOCOSMETICS.PL

1. KIKO oferuje mo?liwo?? zakupu spersonalizowanych grawerowanych wersji Szminki Velvet Passion Matte Lipstick (dalej jako: „Produkt”)*.
2. Z uwagi na fakt, ?e Produkt po jego spersonalizowaniu staje si? produktem wyprodukowanym wed?ug specyfikacji Klienta w rozumieniu przepisów prawa, Klientowi nie przys?uguje prawo odst?pienia od umowy zakupu takiego spersonalizowanego Produktu. Wy??czenie prawa do odst?pienia wynika z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
3. W ramach jednego zamówienia Klient mo?e dokona? zakupu tylko jednego spersonalizowanego Produktu danego koloru (np. jedn? czerwon? szmink?). Klient w ramach jednego zamówienia mo?e dokona? zakupu wi?cej ni? jednego spersonalizowanego Produktu pod warunkiem, ?e s? ró?nego koloru (np. jedna czerwona szminka i jedna ró?owa szminka).
4. KIKO oferuje sprzeda? spersonalizowanych grawerowanych produktów od dnia 11 maja 2017 roku do wyczerpania zapasów. KIKO mo?e w dowolnym momencie skróci? czas obowi?zywania oferty, bez podawania przyczyn.
5. Z oferty zakupu spersonalizowanych grawerowanych wersji Produktów skorzysta? mo?e ka?dy klient dokonuj?cy zakupu Produktów za po?rednictwem Sklepu („Klient”).
6. W przypadku skorzystania z oferty zakupu spersonalizowanej grawerowanej wersji Produktu, do zwyk?ej ceny Produktu nie zostanie doliczona ?adna dodatkowa op?ata.
7. KIKO zastrzega sobie, ?e w przypadku zakupu spersonalizowanej grawerowanej wersji Produktów, ?e ich dostawa mo?e wyd?u?y? si? o jeden dzień w stosunku do terminu dostawy produktów niespersonalizowanych.
8. Przed ostatecznym zaakceptowaniem grawerowanej tre?ci, Klient otrzyma mo?liwo?? jej sprawdzenia i poprawienia. KIKO nie jest zobowi?zana do sprawdzania lub poprawiania grawerowanej tre?ci.
9. Poprzez ostateczn? akceptacj? grawerowanej tre?ci Klient o?wiadcza, ?e nie ma ona charakteru wulgarnego, naruszaj?cego dobre obyczaje lub moralno??, oraz ?e poprzez jej umieszczenie na Produkcie nie zostan? naruszone dobra osobiste ?adnych osób trzecich. Je?eli w ocenie KIKO tre??, któr? Klient chce zamie?ci? na produkcie nie spe?nia wymogów okre?lonych w zdaniu poprzedzaj?cym, KIKO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
10. Niniejsza oferta specjalna nie podlega ??czeniu z innymi ofertami specjalnymi lub kodami promocyjnymi, chyba ?e jest to wyra?nie przewidziane w tre?ci takiej oferty.
11. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) okre?la warunki sprzeda?y spersonalizowanych grawerowanych produktów KIKO MILANO w sklepie internetowym www.kikocosmetics.pl („Sklep”).
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do sprzeda?y spersonalizowanych grawerowanych produktów KIKO MILANO zastosowanie maj? Ogólne warunki sprzeda?y produktów KIKO MILANO dost?pne na stronie http://www.babylin2010.cn/pl-pl/bezpieczne-zakupy/warunki-sprzedazy.html.
13. W?a?cicielem i zarz?dc? witryny www.kikocosmetics.pl jest KIKO S.p.A. z siedzib? w Bergamo via Giorgio e Guido Paglia n.1/D, W?ochy, a sprzedawc? produktów za po?rednictwem witryny jest KIKO POLSKA SP. Z O.O, z siedzib? przy ul. Ska?ecznej 2, 31-065 w Krakowie, wpisan? do rejestru przedsi?biorców KRS prowadzonego przez S?d Rejonowy dla Krakowa-?ródmie?cia, XI Wydzia? Krajowego Rejestru S?dowego, nr KRS: 0000528277, NIP: 6762480349, REGON: 123226 97300000 ( „KIKO”).

*Nowa bezp?atna us?uga

天天爱去/光棍天堂/暖暖高清在线观看视频/日日干