Skip to main content

Za?o?ona w 1997 r. przez Percassi, KIKO MILANO jest w?osk? mark? profesjonalnych kosmetyków, która oferuje nowoczesne linie makija?u i piel?gnacji twarzy i cia?a. 

Produkty najwy?szej jako?ci, bezpieczne i skuteczne, stworzone dla spe?nienia marzeń o pi?knie kobiet w ka?dym wieku.

Be What You Want to Be

 

B?d?cie tym, kim chcecie by?

 

W zaproszeniu tym KIKO podsumowuje w?asn? wizj? pi?kna. Poprzez nadzwyczajnie szeroki i zró?nicowany asortyment produktów, KIKO pozwala ka?demu na wyra?enie w?asnej osobowo?ci, dzi?ki produktom na miar?. Ró?norodno?? kolorów, efektów, wra?eń, jedynych na rynku, do wyboru na podstawie w?asnego stylu, karnacji, typu skóry i specyficznych potrzeb, na ka?dym etapie ?ycia.

To?samo?? KIKO zakorzeniona jest w warto?ciach "Made in Italy", w ?wiecie stolicy mody, sztuki, designu. Poszukiwanie oryginalnych struktur ??czy si? z opracowywaniem formu? wysokiej jako?ci i gwarantowanej skuteczno?ci, tworz?c idealn? fuzj? jako?ci i kreatywno?ci.

Owoc najnowszych odkry? naukowych i ostatnich tendencji mody, oferta KIKO odnawia si? stale, by zapewnia? wci?? nowe produkty, odpowiadaj?ce najró?niejszym idea?om pi?kna.

KIKO to...

Misja

 

KIKO MILANO zaanga?owana jest w stale, by osi?gn?? jedyny swój cel: pozwoli? ka?dej kobiecie na najlepsze wykorzystanie innowacji kosmetycznych, bez obci??ania swego bud?etu. 

Podarowa? ka?dej kobiecie mo?liwo?? eksperymentów w ka?dym obszarze makija?u i piel?gnacji , dzi?ki odcieniom, opakowaniom, doskona?ym i awangardowym formu?om. 

Stworzenie poj?cia beauty care, które zmienia regu?y kosmetyki: jako?? nie oznacza ju? wysokiej ceny. Dzi?ki KIKO profesjonalny luksus staje si? konkretn? i pe?n? entuzjazmu rzeczywisto?ci?. Dost?pn? dla wszystkich.

天天爱去/光棍天堂/暖暖高清在线观看视频/日日干