Uygun fiyatl? kaliteli kozmetik dünyas?nda devrim yaratan ?talyan kozmetik markas?

Daha Fazla Bilgi

down

HAKKIMIZDA KIKO MILANO

MODADAN ES?NLENEN GüZELL?K VE KOZMET?K üRüNLER?

1997 y?l?nda ?talya'da kurulan KIKO MILANO, geleneksel kozmetik standartlar?nda dünya çap?nda bir devrim yaratt?. 20 ülkede bulunan 936 ma?azas? ve 30 ülkede online al??veri? imkan?yla bu ?talyan markas?, makyaj ürünleri, güzellik aksesuarlar? ve geli?mi? cilt bak?m ürünleri olmak üzere, 1200'ün üzerinde yüksek kaliteli üründen olu?an bir ürün yelpazesi sunuyor.
 
KIKO, sanat, moda ve tasar?m bak?m?ndan uluslararas? üne sahip olan Milano'nun atmosferine ve geleneklerine son derece ba?l? kalarak, zaman?n en gözde trendlerini yakalay?p bütün kad?nlar taraf?ndan ula??labilir hale getiriyor. Kökleri ?talyan DNA's?ndan gelen kalite ve yarat?c?l?k özelliklerini global ve uluslararas? fikir ve ilham kayna??yla birle?tirmek konusunda uzmanla?an Kiko, dünyay?, ke?fedilecek ve içinde yeni güzellik stilleri ve fikirlerini test edecek bir "oyun park?"na dönü?türüyor.
 
S?n?rl? üretim moda koleksiyonlar?n?n orijinal yap? ve renkleri ve markan?n olmazsa olmaz ürünlerinin yeniden piyasaya sürülmesi,dünyan?n dört bir yan?ndaki modan?n önde gelen ba?kentlerini ke?feden moda avc?lar?ndan olu?an bir ekibin çabalar?n?n sonucudur. Bu ekip, sosyal fenomenleri ve sokak modalar?n?, blog ve uluslararas? web sitelerini, gösteri dünyas?n?, bas?n, moda, yiyecek ve tasar?m dünyalar?n? inceliyor. KIKO, kad?nlar?n arzular?n?, e?ilimlerini ve ihtiyaçlar?n? hissederek ve her kad?n?n kolayca ula?abilece?i güzellik çözümlerini yaratarak bu global ipuçlar? ve fikirleri ürünlere dönü?türüyor.
 
KIKO, yenilikçi yakla??m? sayesinde, makyaja dair her türlü profesyonel ve ki?isel ihtiyac? kar??layacak sonsuz bir renk, ton ve yap? yelpazesi ile en talepkar güzellik dü?künlerinin bile kalbini fethetmeyi ba?ard?. Güzellik herkesindir ve bizim ya?ad???m?z rengarenk bir hayat. KIKO MILANO'nun vizyonu i?te bu.

Tekno-Renk Inovasyonu

KIKO MILANO dünyas?, makyaj ürünlerinin renk tonlar?n?n görsel sunumundan cilt bak?m ürünlerinin özel formülleri ve geli?mi? yap?lar?na kadar ?ekil ve içerik bak?m?ndan yenilikçi bir dünyad?r. Her ürünün arkas?nda, yeni teknolojiler ve orijinal formüller geli?tiren uzman bir bilimsel ekip taraf?ndan yap?lan ara?t?rmalar yat?yor. KIKO MILANO, en yüksek güvenlik standartlar?n? sa?layabilmek ve piyasadaki en son yeniliklere daima ayak uydurabilmek için dünyan?n en büyük kozmetik üreticileriyle çal???yor.

KAL?TE VE GüVENL?K

KIKO MILANO'nun makyaj ve cilt bak?m formüllerinin %97'si Avrupa'da (%3'ü ABD, Kore ve Japonya'da) üretiliyor. Bu, yarat?c?l?k, tarz ve detay aray???n?n yan? s?ra  yüksek kalite ve güvenlik sa?l?yor. 
 
KIKO ürün yelpazesinin tamam? devaml? olarak çok s?k? ve titiz, k?sa ve uzun süreli güvenlik protokollerinden geçiriliyor. KIKO, kozmetik dünyas?ndaki yeni teknolojik geli?melerin de?erlendirilmesi konusunda ba??ms?z özel laboratuvarlar ve uluslararas? uzman bilim merkezlerine güveniyor. Her KIKO ürünü, üniversiteler ve/veya ba??ms?z dermatoloji klinikleri taraf?ndan klinik ve oftalmolojik olarak test edilmi? ve hipoalerjenik olmal? ve komedojenik olmamal?d?r. KIKO son zamanlarda, bitmi? ürünler dahil, kendi belirledi?i zorlu KIKO standartlar?n? kar??lamak üzere, sertifikal? laboratuvarlarda mikrobiyoloji testleri yapt?rmaktad?r.
 
Bütün KIKO ürünleri ve kullan?lan maddeler yasalarca öngörülen zorlu ko?ullar? (hayvanlar üzerinde test edilmemesi dahil) kar??lar. Buna ra?men Kiko bir ad?m daha ileri giderek ürünlerin, yap?lan testlerde yasalar?n gerektirdi?inden daha fazla ko?ulu sa?lamas?n? zorunlu tutuyor. KIKO ayr?ca, çe?itli ülkelerde yasalara uygun kabul edilen ancak ?irketin uygun bulmad??? maddelerden olu?an bir kozmetik madde kara listesi haz?rlad?. Örnek mi? 2014 y?l?nda bütün KIKO ürünlerinde paraben kullan?m?na son verildi. KIKO MILANO ayr?ca, ürünlerinde art?k agresif koruyucular (metil izotiazolinon, polyaminopropyl biguanide ve klorfenesin) kullanmaman?n yan? s?ra, su kirlili?ine neden olduklar?ndan, scrub ürünlerinde plastik mikroküre kullan?m?na da son verdi.
 
??k ve fonksiyonel ambalaj tasar?m?, ürün kalitesini koruyacak ve ürün içeri?i, kayna?? ve ölçülebilir ve test edilmi? etkileri hakk?nda net bilgiler sa?layacak ?ekilde haz?rlanm??t?r.
 

KIKO: KE?FED?LECEK VE OYUN OYNAYACAK B?R YER

Markan?n kozmetik ve makyaj uzmanlar?yla fikir al??veri?inde bulunmak, renklerle oynamak ve yüzlerce yeni ürünü ke?fetmek, yeni imajlar ve ki?isel ihtiyaçlar?n?za göre ayarlanabilen, etkili cilt bak?m kürlerini denemek için sizleri KIKO ma?azalar?na bekliyoruz. KIKO MILANO dünyas?na ad?m atmak sadece güzellik al??veri?i demek de?il, e?lence, sa?l?k ve memnuniyeti beraberinde getiren, gerçek bir duyumsal deneyimdir.

Kiko ürün Yelpazesini Ke?fedin!

Makyaj
Makyaj

Uygun fiyatl?, geni? bir profesyonel kozmetik ürün yelpazesi: farkl? renk, yap? ve biti?leri, tamamen size özel bir imaj yaratmaya yard?mc? olur.

Cilt Bak?m?
Cilt Bak?m?

Kusursuz, daha güzel ve daha sa?l?kl? bir cilt için, geli?mi? teknoloji ürünü kozmetik ara?t?rmalar ile tamam? dermatolojik olarak test edilmi? yüz ve vücut bak?m ürünlerinin birle?imi.

Aksesuarlar
Aksesuarlar

Ürünleri mükemmel bir ?ekilde uygulamak için yüksek kaliteli f?rça ve araçlardan olu?an geni? bir yelpaze.

SINIRLI üRET?M
SINIRLI üRET?M

En son trendlerden ilham al?narak yarat?lan one-shot moda koleksiyonlar? ve birinci s?n?f ürünler.

Ma?aza arama

Türkiye'deki KIKO MILANO ma?azalar?n? ziyaret et.

KIKO - BAKIRK?Y - CapacityAtak?y 1. K?s?m? Mah. Fi?ekhane Cad. No: 7 Unit 1K1734158BAKIRK?YTurkey+90 212 559 59 70

KIKO - SARIYER - Istinye ParkP?nar Mah. Katar Cad. No: 73 Giri? Kat? - Unit 320A, 7334460SariyerTurkey+90 212 345 73 44

KIKO - KADIK?Y - Tepe NautilusAc?badem, Fatih Sok. No: 1 Unit 41-B34718KADIK?YTurkey+90 216 428 36 12

KIKO - ISTANBUL - Forum IstanbulKocatepe Mah. ?ehir Park? Cad. 12. Sok. No: 15134045ISTANBULTurkey+90 212 437 01 42

KIKO - ISTANBUL - WatergardenBarbaros Mah. K?z?lbegonya Sok. No:10/1 Unit 13634746ISTANBULTurkey+90 216 504 75 86

KIKO - ANKARA - Kent Park MallMustafa Kemal Mah. Eski?ehir Yolu 7.km No: 16406800ANKARATurkey+90 312 219 91 73

KIKO - BURSA - Bursa Zafer Plaza?ehreküstü Mahallesi Cemal Nadir Cad. 22-2816050BURSATurkey+90 224 225 05 23

KIKO - ISTANBUL - BuyakaFatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:56 Unit 6834770ISTANBULTurkey+90 216 504 76 09

KIKO - ESKI?EHIR - Espark Shopping CenterEskiba?lar Mahallesi, üniversite Blv. No:2126170ESKI?EHIRTurkey+90 222 333 05 01

KIKO - ISTANBUL - Hilltown Kucukyali MallAydinevler Mah. ?aml?ca Siteyolu Sok. No:1 Zemin Kat Unit B1-23934765ISTANBULTurkey+90 216 510 34 13

KIKO - ANKARA - AnkamallGazi Mahallesi, Mevlana Blv. No:2, Zemin Kat Unit Z00706330ANKARATurkey+90 312 541 25 81

KIKO TURKEY - ISTANBUL - Istiklal StreetSehit Muhtar Mah. Istiklal Cd.34435ISTANBULTurkey

KIKO - ISTANBUL - Cevahir Mall19 May?s, Büyükdere Cd. No:2234360ISTANBULTurkey+90 2123800286

Bizden haber almaya devam edin

KIKO MILANO’ya ait son yenilikler, yeni ürünler, size ?zel teklifer, yeni a??l??lar ve daha fazlas? i?in bu formu doldurabilirsiniz.

Ekte yer alan bilgilendirmeyi okudum ve 18 ya??n üzerinde oldu?umu do?ruluyorum. Ki?isel bilgilerimin, reklam ve promosyon ama?l? g?nderimler yap?lmak üzere kullan?lmas?n? onayl?yorum.Ki?isel bilgiler

Bizimle ?leti?ime Ge?in

BIZIMLE ?LETI?IME GE?IN

Mü?teri Hizmetleri

天天爱去/光棍天堂/暖暖高清在线观看视频/日日干